Đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Bqp.vn) - Ngày 16/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng

(Bqp.vn) - Sáng 18/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Bộ Quốc phòng năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông

(Bqp.vn) - Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1994/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải

(Bqp.vn) - Ngày 24/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

(Bqp.vn) - Ngày 22/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

(Bqp.vn) - Theo TTXVN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Chỉ thị nêu rõ: Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”.

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

(Bqp.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến cuối năm 2021.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung. Đó là: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025

(Bqp.vn) - Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025 - đó là nội dung tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký phê duyệt.

Giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Mục tiêu của đề án nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> |